Όροι χρήσης

English Version bellow.

Ο παρών δικτυακός τόπος epigraphicmuseum.gr ανήκει στο Επιγραφικό Μουσείο και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

 1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο παρών δικτυακός τόπος, περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Επιγραφικού Μουσείου. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Το Επιγραφικό μουσείου ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του παρόντα διαδικτυακού τόπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το epigraphicmuseum.gr και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο epigraphicmuseum.gr), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του epigraphicmuseum.gr).
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του epigraphicmuseum.gr για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.
 4. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Το Επιγραφικό Μουσείο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το epigraphicmuseum.gr μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το epigraphicmuseum.gr και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία του epigraphicmuseum.gr, συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία του Επιγραφικού Μουσείου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.
 6. Το Επιγραφικό Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του epigraphicmuseum.gr αλλά και το ωράριο λειτουργίας του και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Επιγραφικό Μουσείο είναι υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που μας δίνετε, θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια. Είναι πιθανό να σας ζητηθούν οι παρακάτω πληροφορίες:
Το όνομά σας και πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Οι πληροφορίες  αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να σας ενημερώνουμε για νέες εκθέσεις ή εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν εμπιστευτικές και δεν δίνονται σε τρίτους.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αφού χρησιμοποιείτε τις άλλες ιστοσελίδες και έχετε πλέον εγκαταλείψει το epigraphicmuseum.gr, να γνωρίζετε πως δεν ελέγχουμε τον άλλον δικτυακό τόπο. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα εισάγετε σε άλλες ιστοσελίδες.

Terms of Use

This website epigraphicmuseum.gr belongs to the Epigraphic Museum and its use is subject to the following terms:

 1. Apart from the exceptions stated explicitly (copyrights of third parties, collaborators or other institutions), epigraphicmuseum.gr contains content held in copyright by the Epigraphic Museum. This content includes texts, images, plans, graphics, videos, software applications and provided services, referred to indicatively.
 2. The Museum encourages the private use of the epigraphicmuseum.gr  content for personal information purposes, as well as the use for educational or research purposes. The use in the context of a company’s or service’s or organisation’s activity, is not considered private. The reproduction or saving of individual pages or data is allowed only for educational or research purposes, under the necessary condition that there is reference to epigraphicmuseum.gr  as source and mention of the names of the creators (provided that they appear on epigraphicmuseum.gr ), without any harm to the relevant copyrights. However, the users shall be aware that certain files or data may be subject to the copyright of a third party (collaborating bodies, organisations, companies), and they cannot be used without prior permission by these parties (which may be referred to in epigraphicmuseum.gr).
 3. Saving, reproduction, republishing, transmission or distribution of any part of epigraphicmuseum.gr  content for a commercial purpose or any other use not falling into paragraph 2, are strictly forbidden.
 4. This website contains references to other websites (links), constructed by other individuals or organisations. These links are for the service of users, providing additional information. The Museum bears no responsibility and gives no guarantee regarding the content, personal data protection policy, integrity and quality of services and safety of other websites connected to the site with «links», or for the servers through which the site and the other websites are made available.
 5. The personal data that the users submit in order to send e-mails to the Contact form of epigraphicmuseum.gr  are included in the «Operator’s» files, are used exclusively for its better service and information and are not reproduced or given in any way to third parties.
 6. The Museum reserves the right to modify at any moment and without prior notification the Terms of Use of the epigraphicmuseum.gr  and to publish them on this page. For this purpose, we kindly request you to visit this page frequently.

Privacy Policy

Epigraphic Museum is responsible for the protection of your privacy. The information given will be used only as mentioned below. The following information may be asked of you: Name and contact information, including your internet address.

This information may be used to inform you about upcoming exhibitions and events. They remain confidential and will not be given to any third party.

The present website includes links to other relevant websites. However, when entering these sites, you have left epigraphicmuseum.gr , which bears no responsibility and has no control over other sites. For this reason, we are not responsible for the privacy policy of those sites.

Μετάβαση στο περιεχόμενο