Έρευνα

Πληροφορίες για ερευνητές

Το Επιγραφικό Μουσείο προωθεί την έρευνα και μελέτη των αρχαίων Ελληνικών επιγραφών, των άμεσων πηγών της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο/η ερευνητή/τρια σχετική άδεια μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης ή δημοσίευσης των προς μελέτη ενεπίγραφων μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας (ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • αναφορά στο ακριβές περιεχόμενο της εργασίας τους, π.χ. μελέτη, σχεδίαση, φωτογράφηση, δημοσίευση κ.ο.κ.
  • τον αριθμό ευρετηρίου των προς μελέτη αρχαίων επιγραφών ή, αν αυτός δεν είναι γνωστός, αναφορά στη δημοσίευση της επιγραφής στη σειρά Inscriptiones Graecae ή στο Supplementum Epigraphicum Graecum ή σε άλλη βασική βιβλιογραφική παραπομπή.
  • το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να επισκεφτούν το ΕΜ για τη μελέτη τους.

Ο καθορισμός όμως της ημερομηνίας της μελέτης εξαρτάται από τη σειρά προτεραιότητας σχετικών αιτημάτων και τη δυνατότητα του προσωπικού για την εξυπηρέτηση των μελετητών.

Ο μελετητής/τρια κατά την άφιξή του στο ΕΜ πρέπει να επιδεικνύει το φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης ή δημοσίευσης που του έχει χορηγηθεί.

Για τη χρήση των φωτογραφιών που λαμβάνονται από τους μελετητές/τριες ή των φωτογραφιών που παρέχονται από το φωτογραφικό αρχείο του Επιγραφικού Μουσείου σε επιστημονικές εκδόσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή συγκεκριμένης αίτησης στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος της μελέτης, ο εκδότης, ο αριθμός των αντιτύπων (για έντυπη έκδοση)  και ο τρόπος της πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοση (ελεύθερη ή κατόπιν πληρωμής).

Σχετικά αρχεία (Links)

Μετάβαση στο περιεχόμενο