Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΗμερομηνίαΤίτλοςΛήψη Αρχείου
16/12/2022ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΤΟΣ:
Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα
όρασης» με Κωδικό Τ6ΥΒΠ-00103, MIS 5052055, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
PDF
08/04/2022ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19188/17/01/2022 & ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19188/01/02/2022
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με ειδικότητα λογιστή) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS(ΟΠΣ): 5073844
PDF
28/02/2002ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19188/17/01/2022 & ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19188/01/02/2022
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με ειδικότητα λογιστή) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS(ΟΠΣ): 5073844
PDF
28/02/2022ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19188/17/01/2022 & ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19188/01/02/2022
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΕ (με εξειδίκευση στη Μουσειολογία) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS(ΟΠΣ): 5073844
PDF
14/2/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
με απευθείας ανάθεση (σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016)
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(CPV: 79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑΜεΑ με προβλήματα
όρασης: Κωδ. Τ6ΥΒΠ-00103 (AΔΑ: ΨΘΡΛ46ΜΤΛΡ-Ξ92)
PDF
17/1/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 1/2/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
“ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ΘΕΣΜΟΙ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ, ΘΕΣΜΟΙ,
ΛΑΤΡΕΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΜΕ MIS 5073844.
PDF
Μετάβαση στο περιεχόμενο