ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης

ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης

ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το Επιγραφικό Μουσείο, σε σύμπραξη με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και την εταιρεία «Arcalia IKE» υλοποιεί το υποέργο «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης». Το υποέργο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00103). Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ΑΠΤΟΣ είναι 419.725, 63 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης 42 μήνες. Δομείται σε πέντε (5) Ενότητες Εργασίας, με ημερομηνία έναρξης την 24η/12/2019 (το Επιγραφικό Μουσείο εντάχθηκε στο έργο την 21η/4/2021) και λήξη την 23η/6/2023.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και αξιοποίηση καινοτόμου μεθοδολογίας πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα προς όφελος κυρίως αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων και συγκεκριμένα των ΑμεΑ με προβλήματα όρασης. Στόχος είναι η έρευνα και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπει την εξερεύνηση, εκτίμηση και κατανόηση των συλλογών του Επιγραφικού Μουσείου με βιωματική εμπειρία που στηρίζεται στις αισθήσεις αφής και ακοής. Με την ώσμωση τεχνολογιών αιχμής όπως η διάχυτη νοημοσύνη, οι μικροϋπολογιστές-μικροελεγκτές, η 3Δ ψηφιοποίηση-εκτύπωση και ηχητική πληροφορία, θα αναπτυχθούν τρία διαδραστικά συστήματα (Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit). Τα συστήματα αυτά, που βασίζονται σε «έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα», θα εγκατασταθούν στο Επιγραφικό Μουσείο. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην κατανόηση λεπτομερειών σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικών προϊόντων που στοχεύουν στην ενίσχυση πρόσβασης των ΑμεΑ στο πολιτιστικό απόθεμα. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει ένα δυναμικό εμπλουτισμό της διεπαφής ΑμεΑ-Πολιτιστικού Αποθέματος και τα παράγωγά του θα αποτελέσουν καλές πρακτικές για τη δημιουργία νέων παρόμοιων συστημάτων εντός και εκτός του χώρου του πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με το έργο ΑΠΤΟΣ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ή τα σημεία παρουσίας του σε Facebook και Twitter.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο